Reklamačné podmienky

Je potrebné skontrolovať neporušenosť obalu zásielky pri jej preberaní. Ak je obal zásielky mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte! Na požiadanie kuriéra je žiadúca ústretovosť a spísanie škodového protokolu.

Tovary, ktoré zákazník (pacient) reklamuje, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. V prípade, že je reklamácia podaná u dopravcu, je potrebné počkať na jeho vyjadrenie.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena a cena dopravy. Číslo účtu a prípadnú cenu dopravy napíše kupujúci e-mailom. 

Zásielka musí byť kompletná (vrátane obsahu, či príslušenstva) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodaní tovaru. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný protokol, doklad o vyplatení dobierky, prípadne faktúru, záručný list a iné doklady. Zásielka musí byť dôkladne zabalená tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu tovaru. Odporúča sa kupujúcemu v náležitých prípadoch tovar poistiť. 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a užívania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Týka sa to aj zásielok prebratých s poškodeným vonkajším obalom. Na všetky závady tohto pôvodu nevzťahujú ani záruky poskytované výrobcom. 

V prípade, že zásielka bude prevzatá s nepoškodeným vonkajším obalom, reklamácia na poškodený obsah býva spravidla zamietnutá. Výnimkou sú citlivé prístroje, alebo jednotlivé prípady, ktoré predávajúci posúdi ako možné skryté vady. 

O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. Ako záručný list slúži aj nákupný doklad.

Ak zákazník nesúhlasí so zamietnutím reklamácie, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). SOI je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Prípadné spotrebiteľské spory, týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v internetovom obchode , možno riešiť mimosúdne.
Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Na riešenie spotrebiteľských sporov možno tiež využiť on-line platformu na https://webgate.ec.europa.eu/odr. Orgánom dozoru nad dodržiavaním predpisov, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (http://dataprotection.gov.sk/uoou/).

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

Zásielka nemôže byť prijatá, ak bude poslaná na dobierku!

Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu:

VITAZENIT
Slovenská 2
940 01 Nové Zámky

Reklamačný protokol je možné stiahnuť TU.