Reklamačné podmienky

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení poruchy. Musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom problému, poruchy, prípadne označeným miestom závady.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodaní tovaru. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný protokol, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Zásielka musí byť dôkladne zabalená tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu tovaru. Odporúča sa kupujúcemu tovar poistiť. 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na poruchy tohto pôvodu sa poskytnutá záruka nevzťahuje.  Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.

O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. Ako záručný list slúži aj nákupný doklad.

Ak zákazník nesúhlasí so zamietnutím reklamácie, môže sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). SOI je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Prípadné spotrebiteľské spory, týkajúce sa záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených v internetovom obchode , možno riešiť mimosúdne.
Subjektom mimosúdneho riešenia týchto sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Na riešenie spotrebiteľských sporov možno tiež využiť on-line platformu na https://webgate.ec.europa.eu/odr. Orgánom dozoru nad dodržiavaním predpisov, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (http://dataprotection.gov.sk/uoou/).

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. V prípade, že problém vznikol chybou predávajúceho (napr.zámenou tovaru), bude vrátená aj cena dopravy. Číslo účtu a prípadnú cenu dopravy napíše kupujúci e-mailom. 

Zásielka nemôže byť prijatá, ak bude poslaná na dobierku!

Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu:

VITAZENIT
Slovenská 2
940 01 Nové Zámky

Reklamačný protokol je možné stiahnuť TU.