Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

LEKÁREŇ ZENIT - Mgr. Iveta Zavacká 
Slovenská 2
940 01 Nové Zámky
IČO: 31827152
DIČ: 1028015043
IČ DPH: SK1028015043
Prevádzkovateľ je platcom DPH.

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

Ing. Ján Zavacký
info@vitazenit.sk
0940 222 176

 

1. registráciA ZÁKAZNÍKA

"Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v firmy Mgr. Iveta Zavacká - LEKÁREŇ ZENIT a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Mgr. Iveta Zavacká LEKÁREŇ ZENIT", v súlade so zákonom č. 18/2018 zb. "O ochrane osobných údajov". Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú aj na konci obchodných podmienok.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do týždňa a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5MB. Službu zasielania noviniek e-mailom je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na "odhlásiť sa z mailing listu" na spodnej strane reklamného e-mailu alebo na e-mailovej adrese: info@vitazenit.sk.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 

2. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, bude kupujúci informovaný o ďalšom termíne dodania.

storno objednávky

Ak urobí kupujúci storno objednávky do 12 hodín, považuje sa objednávka za zrušenú. Storno je možné poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3. PREVZATIE TOVARU

Osobný odber

Manipulačný poplatok je účtovaný vo výške  2,60 €.

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň cca po 6 hodinách za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch bude kupujúci informovaný. Objednávky je možné vyzdvihovať v "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak (podľa hmotnosti), je účtované vo výške  3,60 €.

Zásielky s hmotnosťou do 2 kg a rozmerov 38x30x5 cm budú doručené na zadanú adresu. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku je možné vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Väčšie a ťažšie zásielky sú uložené na pošte automaticky, o čom pošta posiela oznámenie. U poštových zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a predávajúci nemá žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, je nutné uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou DPD

Prepravné, ak nebude uvedené inak (podľa hmotnosti), je účtované vo výške  4,60 €. 
Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. Maximálna hmotnosť zásielky je 50 kg.

Deň vopred bude kupujúci kontaktovaný kuriérom formou SMS alebo e-mailom, kde bude informovaný o doručení balíka a prípadne výške dobierky. Pomocou smartfónu alebo počítača môže kupujúci zmeniť deň alebo adresu doručenia. V deň príchodu kuriéra je kupujúci informovaný o časovom intervale, v ktorom bude balík doručený. V prípade nezastihnutia, kuriér zanechá v poštovej schránke oznámenie o prvom pokuse o doručenie. Možnosť zmeniť termín alebo adresu doručenia môže kupujúci zmeniť prostredníctvom stránky www.presmeruj.mojbalik.sk alebo zákazníckeho servisu DPD na adrese dpd@dpd.sk.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, je nutné uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

4. Záruka

Daňový doklad obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke, prípadne v balíku. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar je poskytovaná záručná doba daná zákonom.

 

6. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Postup ako odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné pozrieť aj TU.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Zásielka nemôže byť prijatá, ak je poslaná na dobierku!

zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade

  • poskytnutia služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
  • dodávky tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
  • dodania tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
  • dodávky audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
  • dodávky novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii
  • dodania tovaru zákazníkovi, ktorý nakúpil na IČO
  • že chýbajú prvky patriace k produktu (platí to aj pre darčeky)
  • že by sa vzťahovala jednotlivo na časti zakúpeného výrobku
  • porušenia ochranného obalu tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

 

 

7. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

 

8. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pri výbere dopravy počas vypĺňania objednávky.

Dobierka - objednaný tovar bude zaslaný vybraným spôsobom dopravy a pri prevzatí uhradí kupujúci tento tovar v hotovosti, prípadne kartou.
Osobný odber - platí sa v hotovosti, alebo kartou pri osobnom odbere na výdajnom mieste.

 

9. Reklamácie

V prípade, že zaslaný tovar je poškodený alebo nefunkčný, postupuje sa podľa reklamačných podmienok. Postup ako reklamovať tovar je uvedený aj TU.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný protokol, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Zásielka musí byť zabalená tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k jej znehodnoteniu. Je vhodné tovar poistiť.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.  Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.

O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. Ako záručný list slúži aj nákupný doklad.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. V prípade, že problém vznikol chybou predávajúceho (napr.zámenou tovaru), bude vrátená aj cena dopravy. Číslo účtu a prípadnú cenu dopravy napíše kupujúci e-mailom. 

Zásielka nemôže byť prijatá, ak je poslaná na dobierku!

 

10. PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

I. Základné ustanovenia.
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Lekáreň ZENIT, Slovenská ulica 2, Nové Zámky. IČO 318 271 52  ("správca").
Kontaktné údaje správcu:
    Slovenská ulica 2, 940 01 Nové Zámky
    e-mail: info@vitazenit.sk
    telefón: 0940 222 176
 
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo jeden, či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 
II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov.
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov.
Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je:
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
- zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 
IV. Doba uchovávania údajov.
Správca uchováva osobné údaje:
- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu).
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- podieľajúce sa na dodaní tovaru,
- realizujúce platby na základe zmluvy,
- zaisťujúce služby prevádzkovania internetovej lekárne,
- dopravca objednaného tovaru,
- účtovník,
- zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 
VI. Vaše práva.
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov.
Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk najmä heslami a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.
 
VIII. Záverečné ustanovenia.
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Vyjadrením súhlasu je zaškrtnutie kolónky súhlasu v internetovom formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

Obchodné podmienky sú platné od 07/2016 do odvolania.
V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu. 

Váš VITAZENIT.