Stodal sirup 200 ml

 
 
ŠÚKL:  60073

Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Sirup pôsobí na liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€6,20    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
STODAL
sirup
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik .
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je STODAL a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete STODAL
3. Ako užívať STODAL
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať STODAL
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je STODAL a na čo sa používa
 
STODAL je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete STODAL
 
Nepoužívajte STODAL
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol).
- Jedna dávka pre dospelých (15 ml) obsahuje 11,25 g sacharózy a 0,2 g etanolu.
- Jedna dávka pre deti (5 ml) obsahuje 3,75 g sacharózy a 0,065 g etanolu.
- Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poruchou funkciou pečene alebo epilepsiou.
Iné lieky a STODAL
Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
STODAL a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku STODAL, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo , dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
STODAL nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
STODAL obsahuje sacharózu a etanol 96%.
 
‌3. Ako užívať STODAL
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Deti (do 11 rokov): 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne.
Dospelí a dospievajúci (11 až 18 rokov): 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne
Ak užijete viac STODALU, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť STODAL
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať STODAL
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.
Chráňte pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo STODAL obsahuje
- Liečivá:
100 g sirupu obsahuje:
Pulsatilla (poniklec lúčny) 6CH……………………………………………..0,95 g
Antimonium tartaricum (vinan antimonito draselný) 6CH……………….....0,95 g
Rumex crispus (štiav kučeravý) 6CH …………………………………….....0,95 g
Myocarde (srdce) 6CH……………………………………………………....0,95 g
Bryonia (posed biely) 3CH…………………………………………………..0,95 g
Coccus cacti (červec nopálový) 3CH………………………………………..0,95 g
Ipecacuanha (uragoga pravá) 3CH ……………………………………….....0,95 g
Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH …………………………………......0,95 g
Sticta pulmonaria (jamkatec pľúcny) 3CH…………………………………..0,95 g
Drosera MT (rosička okrúhlolistá–materská tinktúra).. …………………......0,95 g
Polygala sirup………………………………………….................................19,00 g
Tolu sirup……………………………….……………................................. 19,00 g
- Ďalšie zložky sú karamel, sacharóza (súčasť sirupov), jednoduchý sirup, etanol 96%, kyselina benzoová.
Ako vyzerá STODAL a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 200 ml sirupu vo fľaši z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, polypropylénová odmerka s obsahom 5 ml a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Slovenská republika
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.
Hmotnosť 0.35 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: