Osteocynesine 60 tabliet

 
 
ŠÚKL:  60068
Zložený homeopatický liek, ktorý sa používa ako podporný prostriedok na úpravu metabolizmu vápnika: pri dekalcifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri hojení zlomenín, v rekonvalescencii. Farmakodynamické vlastnosti účinných látok zodpovedajú výsledkom patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€4,70    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
OSTEOCYNESINE
tablety
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je OSTEOCYNESINE a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OSTEOCYNESINE
3. Ako užívať OSTEOCYNESINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať OSTEOCYNESINE
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je Osteocynesine, a na čo sa používa
 
OSTEOCYNESINE je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa ako podporný prostriedok na úpravu metabolizmu vápnika: pri dekalcifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri hojení zlomenín, v rekonvalescencii.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OSTEOCYNESINE
 
Podávanie tohto lieku nenahrádza podávanie vitamínu D.
Nepoužívajte OSTEOCYNESINE
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršili alebo pretrvávajú, je nutné vyhľadať lekára.
Iné lieky a OSTEOCYNESINE
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
OSTEOCYNESINE, jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku OSTEOCYNESINE, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
OSTEOCYNESINE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
OSTEOCYNESINE obsahuje sacharózu a laktózu.
 
‌3. Ako užívať OSTEOCYNESINE
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Dospelí a deti: 2 tablety 2 až 3 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.
Deti do 1 roka (dojčatá): Tento liek je možné podať rozpustený v troške vody.
Ak užijete viac OSTEOCYNESINU, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť OSTEOCYNESINE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať OSTEOCYNESINE
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo OSTEOCYNESINE obsahuje
- Liečivá:
1 tableta (300 mg) obsahuje:
Calcarea carbonica (vápenec z ustrice - uhličitan vápenatý) 3DH.........................0,6 mg
Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 3DH...............................................0,6 mg
Calcarea fluorica (flourid vápenatý z minerálu flouritu) 3DH...............................0,6 mg
Sulfur iodatum (tavenina 1 dielu sublim. síry a 4 dielov jódu) 4CH.......................0,6 mg
- Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát.
Ako vyzerá OSTEOCYNESINE a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.
Hmotnosť 0.06 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: