Homeovox 60 tabliet

 
 
ŠÚKL:  97940
Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Kombinácia zložiek v homeopatickom lieku pôsobí pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana a strate hlasu. Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,40    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
HOMEOVOX
obalené tablety
Homeopatický liek
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je HOMEOVOX a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOVOX
3. Ako užívať HOMEOVOX
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať HOMEOVOX
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je
HOMEOVOX a na čo sa používa
 
HOMEOVOX je homeopatický liek, tradične používaný pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana, strate hlasu.
Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOVOX
 
Nepoužívajte HOMEOVOX
- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.
Iné lieky a HOMEOVOX
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
HOMEOVOX a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní HOMEOVOXU, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
HOMEOVOX obsahuje sacharózu a laktózu.
 
‌3. Ako užívať HOMEOVOX
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Liečebne: 2 obalené tablety každú hodinu.
Preventívne: 2 obalené tablety 5 krát denne.
Nechať voľne rozpustiť v ústach alebo v malom množstve vody medzi jedlami.
U detí predškolského veku užívať iba na odporúčanie lekára.
Ak užijete viac HOMEOVOXU, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť HOMEOVOX
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať HOMEOVOX
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od 15°C do 25°C.
Chráňte pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo HOMEOVOX obsahuje
- Liečivá:
1 obalená tableta (300 mg) obsahuje:
Aconitum napellus (prilbica modrá).......... …3 CH
Arum triphyllum (áron trojlistý)................ …3 CH
Ferrum phosphoricum (fosforečnan železitý)….6 CH
Calendula officinalis (nechtík lekársky).... …6 CH
Spongia tosta (hubka umývacia)................ …6 CH
Atropa belladonna (ľuľkovec zlomocný).. …6 CH
Mercurius solubilis (rozpustná ortuť)......... …6 CH
Hepar sulfur (nečistý sulfid vápenatý)...... …6 CH
Kalium bichromicum (dvojchroman draselný) 6 CH
Populus candicans (topoľ veľkolistý)........ …6 CH
Bryonia dioica (posed dvojdomý)............. …3 CH
aa q.s.ad 1 mg
- Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza, magnéziumstearát, kukuričný škrob, mastenec, arabská guma, želatína, karnaubský vosk, biely vosk.
Ako vyzerá HOMEOVOX a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 60 obalených tabliet (3x20), PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Slovenská republika
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.
Hmotnosť 0.08 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: