Homeogene 9, 60 tabliet

 
 
ŠÚKL:  17423
Zložený homeopatický liek, ktorý sa používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana. Farmakodynamické vlastnosti účinných látok zodpovedajú výsledkom patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,40    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
HOMEOGENE 9
tablety
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je HOMEOGENE 9 a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOGENE 9
3. Ako užívať HOMEOGENE 9
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať HOMEOGENE 9
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je HOMEOGENE 9 a na čo sa používa
 
HOMEOGENE 9 je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOGENE 9
 
Nepoužívajte HOMEOGENE 9
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.
Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
Iné lieky a HOMEOGENE 9
Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
HOMEOGENE 9 a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku HOMEOGENE 9, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
HOMEOGENE 9 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
HOMEOGENE 9 obsahuje sacharózu.
 
‌3. Ako užívať HOMEOGENE 9
 
Na perorálne použitie (použitie ústami).
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Dospelí a deti: 1 tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu medzi jedlami.
Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.
Ak užijete viac lieku HOMEOGENE 9, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť HOMEOGENE 9
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať HOMEOGENE 9
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo HOMEOGENE 9 obsahuje
- Liečivá:
1 tableta (200 mg) obsahuje :
Mercurius solubilis (hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH................................................0,667 mg
Pulsatilla (poniklec lúčny) 3CH ..........................................................................................0,667 mg
Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH.................................................................................0,667 mg
Bryonia (posed ) 3CH.........................................................................................................0,667 mg
Bromum (bróm) 3CH..........................................................................................................0,667 mg
Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 3CH .............................................................................0,667 mg
Phytolacca decandra (líčidlo americké) 3CH......................................................................0,667 mg
Arum triphyllum (áron trojlistý) 3CH.................................................................................0,667 mg
Arnica montana (arnika horská) 3CH.................................................................................0,667 mg
- Ďalšie zložky sú sacharóza, mastenec, magnéziumstearát a arabská guma.
Ako vyzerá HOMEOGENE 9 a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.
 
 
Hmotnosť 0.05 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: