Gastrocynesine 60 tabliet

 
 
ŠÚKL:  17424
Homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle a gastroezofagálny reflux.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,40    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
GASTROCYNESINE
tablety
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je GASTROCYNESINEa na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GASTROCYNESINE
3. Ako užívať GASTROCYNESINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať GASTROCYNESINE
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je GASTROCYNESINE a na čo sa používa
 
GASTROCYNESINE je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle a gastroezofagálny reflux.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GASTROCYNESINE
 
Nepoužívajte GASTROCYNESINE
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
Iné lieky a GASTROCYNESINE
Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
GASTROCYNESINE, jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku GASTROCYNESINE, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
GASTROCYNESINE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
GASTROCYNESINE obsahuje sacharózu a laktózu.
 
‌3. Ako užívať GASTROCYNESINE
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Dospelí a deti: 1 až 2 tablety štvrť hodinu pred jedlom. Tablety sa nechajú voľne rozpustiť v ústach. V prípade pretrvávania príznakov je nutné dávku zopakovať aj po jedle.
Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.
Ak užijete viac GASTROCYNESINU, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť GASTROCYNESINE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať GASTROCYNESINE
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo GASTROCYNESINE obsahuje
- Liečivá:
1 tableta (300 mg) obsahuje :
Abies nigra (smrek čierny americký) 4 CH…………………….……………….75 mg
Nux vomica (strychnínovník indický) 4 CH………….……………...................75 mg
Carbo vegetabilis (drevené uhlie) 4 CH………………........................................75 mg
Robinia pseudo-acacia (agát biely) 4 CH……………………………………….75 mg
- Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát.
Ako vyzerá GASTROCYNESINE a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, Al/ PVC blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.
 
 
Hmotnosť 0.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: