Elmetacin sprej 100 ml

 
 
ŠÚKL:  93438
Liek sa používa na vonkajšiu podpornú symptomatickú liečbu bolesti
  • v prípade akútnych pomliaždení, vyvrtnutí a natiahnutí horných a dolných končatín následkom tupých poranení, napríklad športových poranení
  • v prípade reumatických zápalových ochorení mäkkých tkanív, napríklad tendinitída (zápal šľachy) a tendovaginitída (zápal šľachovej pošvy).
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€8,70    
Značka Mobilat Productions
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
Elmetacin
dermálna roztoková aerodisperzia
Indometacín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnikaTo sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 
‌1. Čo je Elmetacin na čo sa používa
 
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Elmetacin
 
 
‌3. Ako používať Elmetacin
 
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
 
‌5. Ako uchovávať Elmetacin
 
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1. Čo je Elmetacin a na čo sa používa
Elmetacin sa dodáva v plastových fľašiach s obsahom 50 a 100 ml roztoku.
Elmetacin sa používa na vonkajšiu podpornú symptomatickú liečbu bolesti
- v prípade akútnych pomliaždení, vyvrtnutí a natiahnutí horných a dolných končatín následkom tupých poranení, napr. športových poranení
- v prípade reumatických zápalových ochorení mäkkých tkanív, napr. tendinitída (zápal šľachy) a tendovaginitída (zápal šľachovej pošvy).
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Elmetacin
Nepoužívajte Elmetacin:
- ak ste precitlivený na indometacín alebo na iné analgetiká (lieky utišujúce bolesť) alebo antireumatiká (lieky proti reumatizmu) (nesteroidové protizápalové lieky) alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte otvorené rany, zapálenú alebo infikovanú kožu, ekzémy, sliznice alebo do očí;
- ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
Upozornenia a opatrenia
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Elmetacinu:
- keď máte žalúdočné alebo dvanástnikové vredy,
- keď máte astmu, sennú nádchu, nosové polypy, chronické obštrukčné ochorenia dýchacích ústrojov alebo chronické infekcie dýchacej sústavy (najmä v kombinácii s príznakmi podobnými sennej nádche), pretože je u vás zvýšené riziko vzniku astmatického záchvatu, lokálneho opuchu kože a slizníc alebo žihľavky,
Elmetacin sa nesmie používať u detí a dospievajúcich, keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím v týchto vekových skupinách.
Deti by sa mali sledovať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú môcť dotýkať akýchkoľvek častí tela, ktoré boli ošetrené týmto liekom.
Len na vonkajšie použitie! Nepoužívajte vnútorne!
Roztok obsahuje alkohol: ľahko horľavý.
Iné lieky a Elmetacin
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V súvislosti s odporúčaným dávkovaním a podávaním Elmetacínu neboli známe žiadne interakcie.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Tehotenstvo
V prvom a druhom trimestri tehotenstva sa Elmetacin má používať len po starostlivom posúdení pomeru prospechu k riziku liečby.
V poslednom trimestri tehotenstva sa Elmetacin nesmie používať.
Dojčenie
Aby sa zabránilo priamemu kontaktu dieťaťa s Elmetacinom, počas tohto obdobia sa aerodisperzia nemá aplikovať na prsníky.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je známy vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.
Elmetacin obsahuje izopropylalkohol
Z dôvodu obsahu izopropylalkoholu sa môžu vyskytnúť príznaky akútnej otravy alkoholom, a to najmä u detí, po náhodnom perorálnom požití veľkého množstva Elmetacinu.
V takýchto prípadoch vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
3. Ako používať Elmetacin
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Elmetacin sa aplikuje 3 až 5-krát denne. Podľa veľkosti bolestivej plochy je na ošetrenie potrebných 0,5 – 1,5 ml roztoku Elmetacinu, t.j. tlačidlo rozprašovača treba stlačiť 4 – 13-krát.
Elmetacin sa rozprašuje na postihnuté časti tela, aby úplne pokryl plochu.
Celková denná dávka nemá prekročiť 7,5 ml roztoku Elmetacinu, čo zodpovedá 60 mg indometacínu.
Použitie aerodisperzie pod kompresívnymi bandážami sa neodporúča.
Spravidla je postačujúca 1-až 2-týždňová liečba. Terapeutický prospech liečby presahujúci toto obdobie nie je stanovený. V prípade športových a náhodných poranení sa má dĺžka liečby obmedziť na 7 dní.
Liek je určený iba pre dospelých pacientov.
Ak máte dojem, že účinok Elmetacinu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak použijete viac Elmetacinu, ako máte
Pri prekročení dávky odporúčanej na lokálnu aplikáciu roztok odstráňte z kože a umyte ju vodou.
V prípade značného predávkovania alebo po náhodnom perorálnom užití Elmetacinu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak ste zabudnete použiť Elmetacin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj aj tento liek môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
- V štúdiách sa pozorovali lokálne kožné reakcie, napr. sčervenenie, svrbenie, pálenie alebo vyrážka, vrátane pľuzgierov a modrín. Tieto reakcie však zvyčajne vymiznú po vysadení lieku.
- Reakcie precitlivenosti alebo lokálne alergické reakcie (kontaktná dermatitída) sú menej časté.
- Vdýchnutie roztoku môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť podráždenie dýchacej sústavy.
- U pacientov s predispozíciou sa môže veľmi zriedkavo vyskytnúť bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).
- Pri povrchovej aplikácii lieku sa vo veľmi zriedkavých prípadoch opísalo zhoršenie psoriázy.
- Ak sa Elmetacin aplikuje na rozsiahle plochy a používa počas dlhšieho časového obdobia, menej často sa vyskytujú vedľajšie účinky postihujúce špecifické orgánový systém alebo celý organizmus, ako možno pozorovať po systémovom podaní liekov s obsahom indometacínu.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
5. Ako uchovávať Elmetacin
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
Čo Elmetacin obsahuje
Liečivo je indometacín. 1 ml (0,8 g) roztoku obsahuje 8 mg indometacínu.
Ďalšie zložky sú izopropylalkohol a izopropylmyristát.
Ako vyzerá Elmetacin a obsah balenia
Elmetacin je dermálna roztoková aerodisperzia (sprej).
Veľkosť balenia: 50 a 100 ml roztoku.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
Výrobca
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Nemecko
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.
 
Hmotnosť 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: