Diclobene gel 100 mg

 
 
ŠÚKL:  84453
Proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie. Obsahuje 1 % diklofenaku v chladivom gélovom základe. Gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. Gél nemastí, preniká veľmi dobre pokožkou a dosahuje v tkanivách rýchlo účinnú koncentráciu.
 
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,80    
Značka Teva
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
Diclobene
gél
Sodná soľ diklofenaku
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
· Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
· Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
· Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
· Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Diclobene a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diclobene
3. Ako používať Diclobene
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Diclobene
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
‌1. Čo je Diclobene a na čo sa používa
 
Diclobene gél je liek pôsobiaci proti bolesti a zápalu určený na vonkajšie použitie. Obsahuje 1 % diklofenaku v chladivom gélovom základe. Diclobene gél potláča bolesť, opuch a zápal po športových poraneniach, znižuje bolestivosť pri pohybe. Pôsobí pri ťažkostiach reumatického pôvodu, pri náhle vzniknutých i dlhotrvajúcich zápaloch. Diclobene gél nemastí, preniká veľmi dobre pokožkou a dosahuje v tkanivách rýchlo účinnú koncentráciu.
Diclobene sa používa na miestnu liečbu bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo pri podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napr. pri športových úrazoch (podvrtnutie, vykĺbenie, pomliaždenie) a na liečbu poúrazových zápalov svalov, kĺbov a väziva. Na odporúčanie lekára Diclobene gél možno použiť na tlmenie bolesti a zápalu pri reumatizme mäkkých tkanív (ako sú zápaly šliach a ich puzdier, tkanív v okolí kĺbov) a pri ochorení kĺbov a chrbtice. Diclobene gél môžu používať dospelí a deti od 14 rokov.
Diclobene je liek, ktorý znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Diclobene
 
Nepoužívajte Diclobene
- keď ste alergický na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- keď ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú a iné protizápalové lieky,
- počas posledných troch mesiacov tehotenstva,
- u pacientov so záchvatom astmy, žihľavkou alebo akútnou nádchou spôsobenými užívaním kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).
Upozornenia a opatrenia
- Nenanášajte, ak máte poranenia, otvorené rany alebo ekzém na koži.
- Nepoužívajte na oči, do nosa a ústnej dutiny; ak sa gél dostane do očí alebo na sliznice, gél odstráňte dostatočným množstvom vody.
- Nepoužívajte liek dlhšiu dobu a na rozsiahle plochy kože, pretože môže dôjsť k celkovým vedľajším reakciám.
- Neprehltnite Diclobene gél.
- Nezakrývajte ošetrené miesta okluzívnymi (vodotesnými a nepriedušnými) obväzmi alebo náplasťami.
Deti a dospievajúci
Diclobene gél nepodávajte deťom do 14 rokov.
Iné lieky a Diclobene
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V súčasnosti nie sú známe nežiaduce interakcie s inými liekmi pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.
Diclobene sa neodporúča používať tehotným ženám.
Počas posledných troch mesiacov tehotenstva je používanie zakázané pre možnosť poškodenia plodu alebo vyvolania ťažkostí pri pôrode.
Liek sa neodporúča používať počas dojčenia.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Diclobene gél nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
‌3. Ako používať Diclobene
 
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Gél sa obyčajne nanáša v množstve zodpovedajúcom veľkosti lieskového orecha (2 - 4 g gélu) 3 až 4 -krát denne na postihnuté miesto.
Použitie u detí a dospievajúcich
Deti a dospievajúci do 14 rokov
Diclobene sa pre nedostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti nesmie používať u detí a dospievajúcich vo veku do 14 rokov.
Dospievajúci starší ako 14 rokov
Ak je tento liek u dospievajúcich starších ako 14 rokov potrebný na liečbu bolesti dlhšie ako 7 dní alebo ak nastane zhoršenie príznakov, je potrebné, aby sa pacient/rodič dospievajúceho pacienta poradil s lekárom.
Ako dlho sa má Diclobene používať
Čas používania závisí od základného ochorenia. Po úrazoch väčšinou nepresahuje 7 -10 dní. Pokiaľ nedôjde počas troch dní používania gélu Diclobene k zlepšeniu stavu, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
Pri dlhotrvajúcich ochoreniach, napr. kĺbovom i mimokĺbovom reumatizme, dlhotrvajúcichochoreniach kĺbov a chrbtice, Diclobene gél možno užívať i dlhodobo, prípadne kombinovať s inými protizápalovými liekmi, ale len na odporúčanie lekára.
Gél sa ľahko rozotrie a nechá zaschnúť. Neprekrývajte nepriedušnými materiálmi, môžete priložiť elastické ovínadlo.
Ak máte pocit, že účinok Diclobene je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak použijete viac Diclobene, ako máte
Povedzte svojmu lekárovi, ak sa po nesprávnom používaní gélu Diclobene objavia významné vedľajšie účinky alebo ak dôjde k náhodnému predávkovaniu (napr. u detí). Lekár vám bude podľa závažnosti otravy vedieť poradiť, či sú potrebné nejaké ďalšie opatrenia.
Ak zabudnete použiť Diclobene
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Diclobene® gél sa zvyčajne veľmi dobre znáša. V priebehu liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky s nasledujúcou častosťou výskytu:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- vyrážka, ekzém (zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti), erytém (začervenanie spôsobené zápalom kože), zápal kože (vrátane podráždenia pokožky), svrbenie
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- bulózna dermatitída (zápal kože s pľuzgiermi)
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
- precitlivenosť (vrátane žihľavky), angioneurotický edém (opuch podkožného tkaniva),
- vyrážka s pľuzgiermi,
- astma (dýchavičnosť alebo ťažký pocit na hrudníku),
- zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie.
Často sa vyskytujú známky kožnej precitlivenosti, ako napr. sčervenanie, pálenie kože.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
‌5. Ako uchovávať Diclobene
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Diclobene obsahuje
– Liečivo je sodná soľ diklofenaku 10,00 mg v 1 g gélu.
– Ďalšie zložky sú: izopropyladipát, kyselina mliečna, izopropylalkohol, disiričitan sodný, hydroxypropylcelulóza, čistená voda.
Ako vyzerá Diclobene a obsah balenia
Diclobene je dostupný v baleniach s 40 g a 100 g gélu.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko
Výrobca:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Nemecko
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia, Teslova 26, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
tel.: +421 2 59 26 79 11
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.
 
Hmotnosť 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: