Coryzalia 40 tabliet

 
 
ŠÚKL:  97941
Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Symptomatická liečba nádchy a ochorení nosohltana.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€4,80    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
CORYZALIA
obalené tablety
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik..
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je CORYZALIA a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CORYZALIU
3. Ako užívať CORYZALIU
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CORYZALIU
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je CORYZALIA a na čo sa používa
 
CORYZALIA je homeopatický liek tradične používaný na symptomatickú liečbu nádchy a ochorení nosohltana.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CORYZALIU
 
Nepoužívajte CORYZALIU
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
Iné lieky a CORYZALIA
Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
CORYZALIA, jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku CORYZALIA, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
CORYZAlIA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
CORYZALIA obsahuje sacharózu.
 
‌3. Ako užívať CORYZALIU
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Dospelí a deti:
1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu od okamihu prvých prejavov choroby.
Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deti do 1 roka (dojčatá): Tento liek je možné podať rozdrvený a rozpustený v troške vody.
Ak užijete viac CORYZALIE, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť CORYZALIU
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať CORYZALIU
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.
Chráňte pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo CORYZALIA obsahuje
- Liečivá:
Každá obalená tableta (300 mg) obsahuje:
Allium cepa (cibuľa kuchynská)3CH...…....………....0,333 mg
Belladona (ľulkovec zlomocný)3CH..…………..........0,333 mg
Sabadilla (sabadilla lekárska)3CH …...........................0,333 mg
Kalium bichromicum (dvojchroman draselný)3CH......0,333 mg
Gelsemium (jazmínovec vždyzelený)3CH…................0,333 mg
Pulsatilla (poniklec lúčny)3CH.....................…….........0,333 mg
- Ďalšie zložky sú sacharóza, mastenec, magnéziumstearát, arabská guma, želatína, karnaubský vosk a biely vosk
Ako vyzerá CORYZALIA a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 40 obalených tabliet, Al/ PVC blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.
 
Hmotnosť 0.09 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: