Cocculine 30 tabliet

 
 
ŠÚKL:  97943
Homeopatický liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Prevencia a liečba nevoľností spojených s cestovaním v dopravných prostriedkoch (auto, autobus, lietadlo, loď). Nevyvoláva ospalosť.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€3,80    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
COCCULINE
tablety
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je COCCULINE a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete COCCULINE
3. Ako užívať COCCULINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať COCCULINE
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je COCCULINE a na čo sa používa
 
COCCULINE je homeopatický liek, tradične používaný na prevenciu a liečbu nevoľností spojených s cestovaním v dopravných prostriedkoch (auto, autobus, lietadlo, loď). Nevyvoláva ospalosť.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete COCCULINE
 
Neužívajte COCCULINE
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
Iné lieky a COCCULINE
Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
COCCULINE, jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku COCCULINE, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
COCCULINE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
COCCULINE obsahuje sacharózu a laktózu.
 
‌3. Ako užívať COCCULINE
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka:
Dospelí a deti:
Večer pred cestou a v deň cesty: 2 tablety 3 krát denne.
Pri prvých príznakoch: 2 tablety každú hodinu až do vymiznutia príznakov.
Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.
Ak užijete viac lieku COCCULINE, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť COCCULINE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať COCCULINE
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo COCCULINE obsahuje
Liečivá:
1 tableta (150 mg) obsahuje:
Cocculus indicus (anamirta metlinovitá) 4CH............0,375 mg
Nux vomica (strychnínovník indický) 4CH................0,375 mg
Tabacum (tabak virginský) 4CH................................0,375 mg
Petroleum (biely petrolej) 4CH...................................0,375 mg
Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát.
Ako vyzerá COCCULINE a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 30 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.
 
Hmotnosť 0.09 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: