Celaskon 100 mg 40 tabliet

 
 
ŠÚKL:  76188
Liek užívajú dospelí a deti na prevenciu alebo liečbu stavov nedostatku vitamínu C v organizme, najmä v období zvýšených nárokov.
Pri nákupe   5 a viac ks zľava  5%.
Pri nákupe 10 a viac ks zľava 10%.
Pri nákupe 20 a viac ks zľava 20%.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€2    
Značka Zentiva
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
CELASKON tablety 100 mg
kyselina askorbová
vitamín C
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je CELASKON tablety 100 mg a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON tablety 100 mg
3. Ako užívať CELASKON tablety 100 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať CELASKON tablety 100 mg
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je CELASKON tablety 100 mg a na čo sa používa
 
CELASKON tablety 100 mg obsahuje 100 mg vitamínu C (vitamín C je kyselina askorbová) v každej tablete. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať, preto sa musí prijímať v potrave.
Liek CELASKON tablety 100 mg užívajú dospelí a deti na prevenciu alebo liečbu stavov nedostatku vitamínu C v organizme, najmä v období zvýšených nárokov (v detstve počas rastu, v tehotenstve, pri dojčení, pri namáhavej práci, športe, infekčných chorobách, v rekonvalescencii po infekčných chorobách, po ťažkých úrazoch, popáleninách, rozsiahlych operáciách, pri pobyte v extrémne nízkych teplotách, u obyvateľov veľkých miest, u fajčiarov (až trojnásobná potreba v porovnaní s nefajčiarmi), u alkoholikov, pri nedostatočnej alebo jednostrannej výžive, najmä u starých ľudí.
Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON tablety 100 mg
 
Neužívajte CELASKON tablety 100 mg
- ak ste alergický na vitamín C (kyselinu askorbovú) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať CELASKON tablety 100 mg, obráťte sa na svojho lekára, najmä ak:
- trpíte poruchou látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza),
- máte oxalátové obličkové kamene.
Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov (najmä stanovenie glukózy v moči, test na skryté krvácanie v stolici a i.). Poraďte sa s lekárom, ako dlho pred laboratórnymi testami je nutné dávkovanie vitamínu C znížiť alebo ho celkom vysadiť.
Iné lieky a CELASKON tablety 100 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri odporúčanom dávkovaní u stavov, pri ktorých je nedostatok vitamínu C alebo jeho zvýšená potreba, nedochádza k ovplyvneniu účinku iných liekov. O vhodnosti užívania lieku CELASKON tablety 100 mg súčasne s voľnopredajnými prípravkami, ktoré takisto obsahujú vitamín C, sa poraďte s lekárom. Ak užívate vitamín C v dávkach vyšších ako 1 g, informujte o tom lekára pri predpisovaní iných liekov.
CELASKON tablety 100 mg a jedlo a nápoje
CELASKON tablety 100 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy CELASKON tablety 100 mg prechodne užívať. Vitamín C prechádza do krvi plodu a do materského mlieka. Vysoké dávky vitamínu C užívané počas tehotenstva môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej potrebe až k prejavom jeho nedostatku. Z tohto dôvodu neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
CELASKON tablety 100 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
CELASKON tablety 100 mg obsahuje oranžovú žlť
Tento liek obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.
 
‌3. Ako užívať CELASKON tablety 100 mg
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dospelí a deti staršie ako 6 rokov zvyčajne užívajú 5 - 10 tabliet lieku CELASKON tablety 100 mg denne, na pokrytie zvýšenej potreby na prechodný čas 2 - 5 tabliet lieku CELASKON tablety 100 mg denne.
Deťom vo veku 3 - 6 rokov sa podávajú 1 - 2 tablety lieku CELASKON tablety 100 mg denne.
Deťom mladším ako 3 roky sa CELASKON tablety 100 mg podáva len na odporúčanie lekára. Dávkovanie u detí mladších ako 3 roky určuje lekár.
Pre dobré zužitkovanie v organizme je vhodnejšie užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko čiastkových dávok než celú naraz.
Ak užijete viac CELASKONu tablety 100 mg, ako máte
Pri dávkovaní vyššom ako 10 tabliet denne, najmä dlhodobejšom, môže dôjsť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov. Pri jednorazovom predávkovaní alebo ak dieťa náhodne prehltne viac tabliet, môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu, môže sa objaviť vyrážka, bolesti hlavy, celková slabosť, nespavosť, hnačka, vylučovanie glukózy močom. Nadbytočné množstvo vitamínu C sa vylúči močom.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní kyseliny askorbovej (liečivo lieku CELASKON tablety 100 mg) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa častosti výskytu:
Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb): nutkanie na vracanie*, vracanie*, hnačka*, ekzém***, žihľavka***.
Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako1 z 1 000 osôb): pocit slabosti*, oxalátové močové kamene**
Veľmi zriedkavé(môžu postihnúť menej ako1 z 10 000 osôb): hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená predčasným zánikom červených krviniek) **, zlyhanie obličiek**, astmatický záchvat***
* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)
** pri veľmi vysokých dávkach (desiatky gramov denne)
*** u alergických osôb
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať CELASKON tablety 100 mg
 
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo CELASKON tablety 100 mg obsahuje
Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C) 100 mg v každej tablete.
Pomocné látky sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, dihydrát edetanu dvojsodného, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, mikrokryštalická celulóza, oranžová žlť (E 110).
 
Hmotnosť 0.09 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: