Buscopan 10 mg 20 tabliet

 
 
ŠÚKL:  01317
Uvoľňuje kŕče vnútorných orgánov, napr. v žalúdočno-črevných, žlčových, močových alebo ženských pohlavných orgánoch, a tým zmierňuje bolesť.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€4,40    
Značka Boehringer Ingelheim
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
Buscopan
10 mg obalené tablety
butylskopolamíniumbromid
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.Čo je Buscopan a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Buscopan
3.Ako užívať Buscopan
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Buscopan
6.Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je Buscopan
a na čo sa používa
 
Buscopan obsahuje liečivo butylskopolamíniumbromid. Patrí do skupiny spazmolytík. Spazmolytiká sú liečivá, ktoré uvoľňujú kŕče (kŕčovité sťahy) vnútorných orgánov, napr. v žalúdočno-črevných, žlčových, močových alebo ženských pohlavných orgánoch, a preto zmierňujú bolesť. Používajú sa pri bolestiach spôsobených kolikou (bolesti vo vnútri brušnej dutiny, charakterizované striedavo narastajúcou a znižujúcou sa intenzitou bez presnej lokalizácie) a bolestiach, ktoré majú pôvod v spomínaných vnútorných orgánoch.
Buscopan sa používa na odstránenie kŕčov hladkých svalov v tráviacom trakte, močových a pohlavných orgánoch (v žalúdku, črevách, žlčovom a močovom trakte). Môže sa použiť napr. pri žlčníkovej a obličkovej kolike, kŕčoch tráviacej sústavy rôzneho pôvodu, syndróme dráždivého čreva alebo bolestivej menštruácii.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Buscopan
 
Neužívajte Buscopan
- ak ste alergický na butylskopolamíniumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte myasténiu gravis (ochorenie sprevádzané výraznou svalovou slabosťou až neschopnosťou pohybu),
- ak máte megakolón (závažné rozšírenie hrubého čreva),
- ak trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, pretože tento liek obsahuje sacharózu (pozri nižšie „Buscopan obsahuje sacharózu“).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Buscopan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Buscopanu:
- ak trpíte ochorením srdca (nepravidelná činnosť srdca, vysoký krvný tlak),
- ak máte glaukóm so zatvoreným uhlom,
- ak ste v minulosti trpeli nepriechodnosťou tráviacej sústavy, alebo ak ste už mali takéto príznaky,
- ak ste v minulosti trpeli nepriechodnosťou močových ciest, alebo ak ste už mali takéto príznaky,
- ak máte zväčšenú prostatu,
- ak sú vaše zdravotné ťažkosti a bolesti zreteľne odlišné od bolestí brucha alebo miernych bolestí brucha s kŕčmi, na ktoré vám v minulosti váš lekár odporučil Buscopan,
- ak máte náhlu, silnú alebo ostrú bolesť, ktorá je zreteľne odlišná od bežnej bolesti brucha alebo miernych bolestí brucha spojených s kŕčmi,
- ak sa bolesť brucha alebo bolesť brucha s kŕčmi náhle zhoršia,
- ak je brucho bolestivé (citlivé) na dotyk (bolesť pri dotýkaní sa brucha),
- ak máte zvýšenú telesnú teplotu,
- ak cítite nevoľnosť alebo vraciate,
- ak máte nízky krvný tlak, cítite sa na odpadnutie alebo ak odpadnete,
- ak máte krv v stolici,
- ak zbadáte neočakávané zmeny v pohybe čriev, napr. hnačku,
- ak náhle a neočakávane schudnete,
- ak v súčasnosti užívate akékoľvek ďalšie lieky na liečbu bolestí brucha a kŕčov, ktoré vám predpísal lekár.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, nesmiete Buscopan užívať bez poradenia sa s lekárom. Váš lekár urobí vhodné diagnostické opatrenia na zistenie príčiny bolesti brucha.
Buscopan musíte prestať užívať a kontaktovať svojho lekára:
- ak sa bolesť počas 24 hodín zhorší alebo trvá viac ako 3 dni,
- ak sa objaví citlivosť brucha,
- pri prvom alebo opakovanom zistení krvi v stolici,
- ak sa objavia akékoľvek ďalšie príznaky.
Iné lieky a Buscopan
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Buscopan:
- tri- a tetracyklické antidepresíva (na liečbu depresie),
- antihistaminiká (na liečbu niektorých alergických ochorení),
- antipsychotiká (lieky potláčajúce príznaky duševných chorôb),
- betasympatomimetiká (na liečbu zlyhávania srdca a/alebo astmy),
- chinidín (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca),
- amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby),
- disopyramid (na liečbu nepravidelnej činnosti srdca) – liečivo môže ovplyvňovať pohyblivosť žalúdočno-črevnej sústavy a zabrániť vracaniu,
- ďalšie anticholinergiká ako ipratropium a tiotropium (na liečbu chronických obštrukčných pľúcnych chorôb) alebo látky podobné atropínu, pretože pri užívaní spolu s Buscopanom sa môže zvýšiť ich účinok,
- metoklopramid (na liečbu vracania, nevoľnosti alebo tráviacich porúch) – môže dôjsť k zníženiu účinku Buscopanu, ako aj účinku metoklopramidu.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Užívanie Buscopanu počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Buscopan obsahuje sacharózu
Jedna obalená tableta obsahuje 41,2 mg sacharózy, čo je pri maximálnej dennej dávke 411,8 mg sacharózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
 
‌3. Ako užívať Buscopan
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka je:
Dospelí a deti nad 6 rokov
3 až 5-krát denne 1 −2 obalené tablety. Tablety sa majú užiť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Buscopan začína účinkovať už do 15 minút.
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
Ak potrebujete nepretržitú dlhodobú dennú liečbu Buscopanom, kontaktujte svojho lekára, aby vyšetril príčinu vašej bolesti brucha.
Použitie u detí a dospievajúcich
Deti staršie ako 6 rokov majú užívať Buscopan len na odporúčanie lekára.
Buscopan nie je vhodný pre deti do 6 rokov kvôli obsahu vysokého množstva liečiva.
Ak užijete viac Buscopanu, ako máte
Ak užijete vyššiu dávku Buscopanu, ako máte, alebo ak dieťa užije Buscopan,ihneď saporaďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Pri predávkovaní možno očakávať nasledujúce príznaky: sucho v ústach, sčervenanie kože, ťažkosti pri močení, zrýchlený pulz a poruchy videnia.
Ak zabudnete užiť Buscopan
Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Potom ďalej pokračujte v užívaní Buscopanu v obvyklom čase.
Ak prestanete užívať Buscopan
Buscopan sa má užívať iba vtedy, keď to potrebujete a má sa vysadiť po ústupe bolestí.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Mnohé z uvedených vedľajších účinkov môžu byť pripísané anticholinergickým vlastnostiam Buscopanu. Anticholinergické vedľajšie účinky Buscopanu sú obyčajne mierne a majú obmedzené trvanie. Zaznamenali sa tieto vedľajšie účinky
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- zrýchlený pulz,
- sucho v ústach,
- porucha vylučovania potu,
- kožné reakcie (t. j. žihľavka, svrbenie).
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- ťažkosti s močením.
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
- anafylaktický šok (náhle, vážne alergické reakcie charakteristické ťažkosťami pri dýchaní spojené s kolapsom krvného obehu a náhlym opuchom),
- anafylaktické reakcie,
- dýchavičnosť,
- vyrážka,
- sčervenanie,
- precitlivenosť.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať Buscopan
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 − 25 °C.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Buscopan obsahuje
- Liečivo je butylskopolamíniumbromid. 1 obalená tableta obsahuje 10 mg butylskopolamíniumbromidu.
- Ďalšie zložky sú: jadro tablety: dihydrát fosforečnanu vápenatého, kukuričný škrob, rozpustný škrob, koloidný oxid kremičitý, kyselina vínna, kyselina stearová/kyselina palmitová; obal tablety: povidón, sacharóza, mastenec, arabská guma, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6 000, karnaubský vosk, biely vosk.
Ako vyzerá Buscopan a obsah balenia
- Biele okrúhle z oboch strán vypuklé tablety v ALU/PVC blistri alebo ALU/PVC/PVDC blistri.
- Veľkosť balenia: 10 alebo 20 obalených tabliet.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko
Výrobca
Delpharm Reims
10 rue du Colonel Charbonneaux
511 00 Reims
Francúzsko
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2016.

 

Hmotnosť 0.05 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: