ACC Long Hotdrink 10x600 mg vrecúška

 
 
ŠÚKL:  2920A
Skvapalňuje hlien vo vašich dýchacích cestách a uľahčuje jeho vykašliavanie pri ochoreniach dýchacích ciest, pri ktorých sa tvorí hustý hlien.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,60    
Značka Salutas Pharma
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
ACC LONG HOTDRINK
600 mg
prášok na perorálny roztok
acetylcysteín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je ACC LONG HOTDRINKa na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC LONG HOTDRINK
3. Ako užívať ACC LONG HOTDRINK
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ACC LONG HOTDRINK
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
‌1. Čo je ACC LONG HOTDRINK a na čo sa používa
 
ACC LONG HOTDRINK obsahuje liečivo acetylcysteín.
Acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, ktoré spôsobujú viskozitu hlienu a podporuje tým jeho vykašliavanie.
Liek sa užíva na liečbu všetkých ochorení dýchacích ciest, ktoré sú spojené s intenzívnou tvorbou hustého viskózneho hlienu, ako sú chrípka, zápaly priedušnice, akútna i chronická bronchitída (zápal priedušiek), bronchiektázie (rozšírenie priedušiek), priedušková astma, bronchiolitída (zápal priedušničiek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrodená porucha skvapalňovania hlienov). Liek sa ďalej užíva na liečbu zápalu hrtana, akútnej a chronickej sinusitídy (zápal prínosových dutín) a seróznej a exudatívnej otitídy (zápal stredného ucha) s výpotkom a pri predoperačných a pooperačných stavoch spojených so zvýšenou tvorbou viskózneho hlienu v dýchacích cestách.
Pri chronických ochoreniach dýchacích ciest a krčných, nosných a ušných ochoreniach sa liek smie užívať iba na odporúčanie lekára.
Liek je vhodný pre dospelých i dospievajúcich od 14 rokov.
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC LONG HOTDRINK
 
Neužívajte ACC LONG HOTDRINK
- ak ste alergický na acetylcysteín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte aktívny žalúdočný vred
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 14 rokov, kvôli vysokému obsahu liečiva.
Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať ACC LONG HOTDRINK.
Najmä na začiatku liečby v dôsledku skvapalňovania hlienov môže dojsť k zvýšeniu ich objemu v dýchacích cestách. Hlieny je potrebné vykašliavať.
Veľmi zriedkavo bol v spojitosti s používaním acetylcysteínu hlásený výskyt ťažkých kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Ak sa vyskytnú zmeny na koži a sliznici, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť a ACC LONG HOTDRINK prestaňte užívať.
ACC LONG HOTDRINKnemajú užívať pacienti so zlyhaním pečene alebo obličiek, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusikatých látok.
Buďte opatrný, ak máte prieduškovú astmu alebo ak ste mali žalúdočný alebo črevný vred.
Deti
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 14 rokov pre vysoký obsah liečiva.
Iné lieky a ACC LONG HOTDRINK
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Pri súbežnom užívaní ACC LONG HOTDRINK a antitusík (lieky na utíšenie kašľa) môže z dôvodu oslabenia vykašliavacieho reflexu dôjsť k nebezpečnému zadržaniu hlienov v dýchacích cestách. Na súbežné užívanie ACC LONG HOTDRINK a antitusík musia byť osobitne závažné dôvody a antitusiká sa súbežne s ACC LONG HOTDRINK môžu užívať iba po priamom odporúčaní lekára.
ACC LONG HOTDRINK a lieky s obsahom antibiotika tetracyklínu (neplatí pre doxycyklín) je nevyhnutné užívať oddelene a s časovým odstupom minimálne 2 hodiny.
Pri súbežnom užívaní ACC LONG HOTDRINK a liekov s obsahom nitroglycerínu môže dôjsť k zosilnenému rozširovaniu ciev.
ACC LONG HOTDRINK, jedlo a nápoje
ACC LONG HOTDRINK užívajte po jedle.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Užívanie počas tehotenstva a dojčenia môže odporučiť lekár len v závažných prípadoch.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je známy vplyv ACC LONG HOTDRINK na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Odporúča sa preto opatrnosť pri vykonávaní týchto činností.
ACC LONG HOTDRINK obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Upozornenie pre diabetikov:
1 vrecko obsahuje 0,17 sacharidových (chlebových) jednotiek.
‌3. Ako užívať ACC LONG HOTDRINK
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dospelí a dospievajúci od 14 rokov užívajú 1 vrecko raz denne (zodpovedá 600 mg acetylcysteínu denne).
Spôsob a dĺžka užívania:
Obsah jedného vrecka sa rozpustí v pohári horúcej vody a vypije sa tak teplý ako sa dá.
Liek sa užíva po jedle.
U pacientov s mukoviscidózou a s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg môže lekár zvýšiť dennú dávku acetylcysteínu až na 800 mg.
Na dosiahnutie profylaktického účinku proti infekciám pri chronickom zápale priedušiek a pri mukoviscidóze má byť liečba týchto ochorení dlhodobá. Dĺžku liečby stanoví lekár individuálne podľa typu, závažnosti a priebehu ochorenia.
Presné dávkovanie v týchto prípadoch vždy určuje lekár.
Ak sa príznaky ochorenia nezlepšia do 5 dní, alebo sa zhoršujú, alebo sa prejavia nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, o ďalšom užívaní sa poraďte s lekárom. Bez konzultácie s lekárom však v žiadnom prípade neužívajte liek dlhšie ako 14 dní.
Počas užívania lieku ACC LONG HOTDRINK sa odporúča zvýšený prívod tekutín, keďže podporujú mukolytický účinok acetylcysteínu.
Ak užijete viac ACC LONG HOTDRINK, ako máte
Ak užijete viac ACC LONG HOTDRINK, ako máte, povedzte to svojmu lekárovi.
Ak zabudnete užiť ACC LONG HOTDRINK
Ak zabudnete užiť ACC LONG HOTDRINK, užite ho hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte tak ako predtým. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Podľa častosti výskytu sú vedľajšie účinky rozdelené na:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
Neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov)
Poruchy imunitného systému
Menej časté: reakcie z precitlivenosti
Veľmi zriedkavé: anafylaktický šok, anafylaktické reakcie
Poruchy nervového systému
Menej časté: bolesť hlavy
Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: hučanie v ušiach
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté: zrýchlený tep srdca
Poruchy ciev
Menej časté: nízky krvný tlak
Veľmi zriedkavé: krvácanie
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia
Zriedkavé: dýchavičnosť, zúženie dýchacích ciest
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť brucha
Zriedkavé: porucha trávenia
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: žihľavka, vyrážka, opuch podkožného tkaniva, svrbenie, exantém (druh kožnej vyrážky)
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: horúčka

 

‌5. Ako uchovávať ACC LONG HOTDRINK
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
‌6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo ACC LONG HOTDRINK obsahuje
- Liečivo je acetylcysteín. Jedno vrecko obsahuje 600 mg acetylcysteínu.
- Ďalšie zložky sú sacharóza, kyselina askorbová, sodná soľ sacharínu, citrónová príchuť a medová príchuť.
Ako vyzerá ACC LONG HOTDRINK a obsah balenia
ACC LONG HOTDRINK je biely až nažltlý prášok, čiastočne vytvárajúci zhluky s citrónovo-medovou príchuťou. Pripravený roztok je bezfarebný, silno opalizujúci.
Prášok je balený v PE/ALU/papierových vreckách.
Balenie obsahuje 6, 10, 20, 30 alebo 100 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko
Výrobca
Salutas Pharma GmbH
Otto-von Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Nemecko
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2015.
 
Hmotnosť 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: