Condrosulf 400 mg 60 kapsúl

 
  • 1 z 2
 
ŠÚKL:  68597
Na dlhodobú liečbu degeneratívnej choroby kĺbov (osteoartrózy).
Účinná látka: Chondroitín sulfát.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€12,80    
Kategória Kĺby, svaly
 
 
1 tableta obsahuje: 
Chondroitín sulfát       400 mg
 
1 balenie obsahuje:
Chondroitín sulfát      24 000 mg
 
 
Písomná informácia pre používateľa
Condrosulf®400 mg
kapsuly
sodná soľ chondroitínsulfátu
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Condrosulf a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Condrosulf
3. Ako užívať Condrosulf
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Condrosulf
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
‌1. Čo je Condrosulf a na čo sa používa
 
Condrosulf je určený na dlhodobú liečbu degeneratívnej choroby kĺbov (osteoartrózy), hlavne nasledujúcich typov osteoartrózy: stehnovo-lýtková, stehnovo-kolenná, artróza bedrového kĺbu, artróza kolena a artróza prstových kĺbov.
‌2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Condrosulf
 
Neužívajte Condrosulf
- ak ste alergický na liečivo chondroitínsulfát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Condrosulf, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
V prípade súčasného užívania liekov proti bolesti (analgetík) je potrebné pravidelne prehodnocovať ich dávkovanie, pretože Condrosulf vo väčšine prípadov znižuje potrebnú dávku analgetík.
Zlyhanie srdca a/alebo obličiek:
Vo veľmi zriedkavých prípadoch (menej ako 1 z 10 000 pacientov) boli zaznamenané prípady opuchov a/alebo zadržiavania vody. Tento výskyt sa môže pripísať účinku chondroitínsulfátu zadržiavať vodu.
Zlyhanie pečene:
Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s užívaním lieku Condrosulfu pacientov so zlyhaním pečene. Z uvedeného dôvodu sa musí liek užívať so zvláštnou opatrnosťou
Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
K dispozícii sú iba obmedzené skúsenosti s liečbou pacientov s poruchou funkcie obličiek liekom Condrosulf. Z uvedeného dôvodu sa musí liek užívať so zvláštnou opatrnosťou.
Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Neexistujú žiadne skúsenosti s liečbou pacientov s poruchou funkcie pečene liekom Condrosulf. Z uvedeného dôvodu sa musí liek užívať so zvláštnou opatrnosťou.
Iné lieky a Condrosulf
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V rámci klinického sledovania a počas farmakologického výskumu nebol zistený žiadny účinok na krvné doštičky v rámci odporúčaných dávok. U potkanov, ktorým boli podávané dávky oveľa vyššie ako dávky odporúčané pacientom, 50 mg/kg/deň (čo by zodpovedalo 4 000 mg u ľudí za deň), bola pozorovaná mierna antiagregačná aktivita na krvných doštičkách (trombocytoch). Túto reakciu treba vziať do úvahy pri užívaní Condrosulfu v kombinácii s antiagreganciami trombocytov (lieky proti zrážavosti krvi, ako sú kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, klopidogrel, ditazol, trifusal alebo tiklopidín).
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Tehotenstvo
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o podávaní lieku počas tehotenstva. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky spojené s tehotenstvom, vývojom plodu, pôrodom alebo popôrodným vývinom.
Dojčenie
Nie je známe, či sa liečivo vylučuje do materského mlieka. Vylučovanie do mlieka nebolo nikdy predmetom štúdií u zvierat. Lekár rozhodne, či pokračovať alebo nepokračovať v dojčení alebo v liečbe Condrosulfom s ohľadom na prínos materského mlieka pre dieťa prínos lieku pre matku.
Liek sa má podávať tehotným alebo dojčiacim ženám iba v prípade skutočnej potreby a len
pod priamym lekárskym dohľadom.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Je len málo pravdepodobné, že Condrosulf môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
‌3. Ako užívať Condrosulf
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka sú 2 kapsuly 1-krát denne
Liek Condrosulf možno užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle. U pacientov s citlivým žalúdkom sa odporúča užívať Condrosulf po jedle.
Použitie u detí a dospievajúcich
Neexistuje žiadny dôkaz podporujúci užívanie chondroitínsulfátu u detí od 0 do 15 rokov. Z tohto dôvodu sa užívanie Condrosulf u detí neodporúča.
Ak užijete viac Condrosulfu, ako máte
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.
Ak zabudnete užiť Condrosulf
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak prestanete užívať Condrosulf
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V niektorých prípadoch sa vyskytli žalúdočné a črevné ťažkosti (napr. vracanie, zápcha), liečbu však nebolo potrebné prerušiť.
Zriedka sa vyskytli alergické reakcie.
U pacientov s nedostatočnosťou obličiek a srdca sa výnimočne vyskytli opuchy a/alebo zadržiavanie vody. Tento výskyt sa môže pripísať účinku chondroitínsulfátu zadržiavať vodu
Vedľajšie účinky boli hodnotené podľa častosti výskytu ako: zriedkavé (menej ako 1 z 1 000 pacientov, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov) a veľmi zriedkavé (menej ako 1 z 10 000 pacientov).

Trieda orgánových systémov

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

 

závraty

Poruchy žalúdočno-črevného traktu

poruchy trávenia

bolesti v nadbrušku

nevoľnosť

hnačka

 

Poruchy kože a podkožného tkaniva

začervenanie

vyrážky

vyrážky spojené s tvorbou pľuzgierov

žihľavka

ekzém

svrbenie

alergická reakcia

Celkové poruchy

 

opuch

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
‌5. Ako uchovávať Condrosulf
 
Uchovávajte pri teplote 15 – 25 ºC.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie
sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Condrosulf obsahuje
Liečivo je sodná soľ chondroitínsulfátu. 1 kapsula obsahuje 400 mg sodnej soli chondroitínsulfátu.
Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, želatína, oxid titaničitý ( E171), indigokarmín, chinolínová žltá.
Ako vyzerá Condrosulf a obsah balenia
Tvrdá želatínová kapsula s obsahom bieleho až krémovo bieleho homogénneho prášku. Vrch kapsuly je modrý nepriehľadný a telo kapsuly je zelené priesvitné.
Balenie: 60 kapsúl
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.
 
Hmotnosť 0.05 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: