Cilkanol 30x300 mg

 
 
ŠÚKL:  04336
Cilkanol užívajú na odporúčanie lekára dospelí a mladiství pri chronických ochoreniach žíl na zmiernenie ťažkostí ako sú opuchy, bolesť, svrbenie a kŕče dolných končatín, na podporu hojenia vredov predkolenia a pri hemoroidoch.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,80    
Značka Zentiva
Kategória Hemoroidy
 
Písomná informácia pre používateľa
CILKANOL
300 mg
tvrdé kapsuly
troxerutín
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 2 až 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii dozviete:
1. Čo je Cilkanol a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cilkanol
3. Ako užívať Cilkanol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cilkanol
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je Cilkanol a na čo sa používa
 
Liečivo troxerutín patrí do skupiny bioflavonoidov. Znižuje priepustnosť krvných vlásočníc, znižuje lámavosť ciev, zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív končatín. Prispieva k úľave pri bolesti, pri pocitoch tiaže a únavy v dolných končatinách, pri kŕčoch a pálení v lýtkach. Pôsobí proti opuchom.
Cilkanol užívajú na odporúčanie lekára dospelí a dospievajúci pri chronických ochoreniach žíl na zmiernenie ťažkostí ako sú opuchy, bolesť, svrbenie a kŕče dolných končatín, na podporu hojenia vredov predkolenia a pri hemoroidoch.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cilkanol
 
Neužívajte Cilkanol
- ak ste alergický na troxerutín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
- Cilkanol sa nepodáva deťom do 15 rokov.
- Pri povrchovej tromboflebitíde alebo hlbokej flebotrombóze nenahrádza podávanie troxerutínu protizápalovú a antitrombotickú liečbu.
- Liečebná kúra sa nemá prerušiť aspoň počas 2 ‑ 4 týždňov. Po tomto čase sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.
- Užívanie lieku Cilkanol pri ochoreniach žíl je len súčasťou komplexnej liečby. Treba dodržiavať ostatné liečebné postupy, ktoré vám odporučil lekár (kompresívna liečba ovínadlom alebo pančuchou pri kŕčových žilách, dodržiavanie hygienických postupov pri ošetrovaní vredov predkolenia a hemoroidov, a i.).
Iné lieky a Cilkanol
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Doposiaľ nie sú známe žiadne lieky, ktorých účinok by ovplyvňovalo súčasné užívanie Cilkanolu. Napriek tomu neužívajte bez súhlasu lekára súčasne s liekom Cilkanol iné voľnopredajné lieky na liečbu ochorení žíl, pretože by mohlo dôjsť k prehĺbeniu ich nežiaducich účinkov.
Cilkanol a jedlo a nápoje
Kapsuly sa užívajú počas jedla, prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté, zapíjajú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Cilkanol sa zvyčajne neužíva v tehotenstve. V prípade tehotenstva sa poraďte s lekárom. Počas liečby sa neodporúča dojčiť.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Cilkanol nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
‌3. Ako užívať Cilkanol
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dospelí a dospievajúci zvyčajne užívajú na začiatku liečby 3‑krát denne 1 kapsulu, po ústupe ťažkostí 2‑krát denne 1 kapsulu.
Ak užijete viac Cilkanolu, ako máte
Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac kapsúl, vyhľadajte lekára.
Ak zabudnete užiť Cilkanol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak prestanete užívať Cilkanol
Liečebná kúra sa nemá prerušiť aspoň počas 2 ‑ 4 týždňov.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tolerancia troxerutínu je veľmi dobrá, vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo a sú mierneho charakteru. Ťažkosti zväčša pri ďalšom podávaní ustúpia, výnimočne môžu byť dôvodom na prerušenie liečby.
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
- bolesti hlavy;
- návaly*;
- ľahká nevoľnosť;
- svrbivá kožná vyrážka.
* najmä na začiatku liečby
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať Cilkanol
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Cilkanol obsahuje
- Liečivo je troxerutín 300 mg v každej tvrdej kapsule.
- Pomocné látky sú makrogol, magnéziumstearát.
Ako vyzerá Cilkanol a obsah balenia
Cilkanol sú žltobiele tvrdé kapsuly obsahujúce žltú náplň.
Veľkosť balenia: 30 tvrdých kapsúl.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika
Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2016.
 
Hmotnosť 0.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: